Màster en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió

Treball de Fi de Màster

L’objectiu del Treball de Final de Màster és profunditzar en l’estudi d’un tema de l’àmbit de gestió comptable, financera, fiscal o de control de gestió. Conèixer i aplicar els principis i metodologies d’estudi i investigació: recerca documental, recollida, anàlisis i interpretació d’informació i dades, presentació de conclusions i redacció del treball. Aplicar les habilitats i els coneixements adquirits durant el Màster a un tema específic d’estudi.

El tema concret del Treball Final de Màster serà triat per l’alumne, que el desenvoluparà sota la Direcció d’un/a Professor/a del Màster. Aquest últim s’encarregarà de tutoritzar al/la alumne/a sobre la matèria concreta triada, aconsellant-lo sobre la bibliografia més rellevant, així com orientant-lo en els aspectes teòrics i de recollida de informació.

El Treball haurà de ser un estudi sobre una qüestió concreta que s’hagi analitzat en alguna de les assignatures cursades durant el Màster i mitjançant el qual es puguin plasmar els coneixements i competències adquirides, des d’un punt de vista multidisciplinari. A més a més, serà un treball en el que s’haurà emprat el material aconsellat pel director/a del mateix i que contarà amb una introducció, desenvolupament, conclusions i bibliografia.

Les modalitats a optar en el desenvolupament del TFM, entre d'altres, són les següents:

a) Treball acadèmic empíric o d’assaig sobre una matèria o qüestió determinada relacionada amb els continguts del Màster (comptable, financera, fiscal, auditoria o control de gestió).

b) Treball de revisió i investigació bibliogràfica centrat en diferents camps relacionats amb el Màster.

c) Treball de simulació de situacions de tipus professional relacionades amb els diferents àmbits de l’exercici professional per als que qualifica el Màster: Informe, dictamen, preparació i defensa d’un cas, projectes de creació de negocis i el seu estudi de viabilitat, entre d’altres.

d) Projecte desenvolupat en el si d’una entitat externa a la FDET (empreses, institucions públiques i privades ) sobre una matèria relacionada amb el Màster, sempre i quan aquest projecte no s'hagi realitzat durant el decurs de les Pràctiques Acadèmiques Externes Curriculars.

Quant als criteris que es tindran en compte en la valoració del treball:

- Aspectes formals: Grau de compliment de les orientacions formals i metodològiques per a la presentació del treball. Defensa oral.
- Competències i coneixements: Grau d'adquisició de les competències i coneixements associats a l'àmbit o tema escollit per al treball de màster.

 

Per la realització del Treball de Final de Màster es tindrà en compte la següent temporització (aproximada):

Sessió Informativa Octubre 
Enviament Preferències àmbit Temàtic/Assignació tutors Novembre 
1ª Reunió amb el/la Tutor/a 1a quinzena Desembre  
LLiurament Informe Inicial al Coordinador Gener-Febrer  
Reunions periódiques amb el tutor pel seguiment treball Gener-Juny 
LLiurament Memoria Final 1ª quinzena Setembre 
Vis-i-plau Tutor/a i dipòsit del Treball 1ª quinzena Setembre 
Defensa Oral pública  2ª quinzena Setembre 

POSSIBLES TEMES PER A PROJECTES DE TREBALL DE FI DE MÀSTER (ORIENTATIUS)

ÀMBITS TEMÀTICS

Gestió financera: (Valoració de projectes d’inversió, instruments financers, fintech, project finance, gestió de tresoreria, planificació financera, valoració d’empreses, gestió risc financer  , controller financer etc)

Anàlisis eficiència i solvència financera: Cooperatives,  Empresa familiar, anàlisi sectorial, etc, etc..

Comptabilitat financera/ Auditoria: Normativa comptable, normativa internacional, Auditoria, etc..

Fiscalitat empresarial (IVA, Impost Societats)

Controller (Sistemes de reporting, disseny quadre de comandament integral, control pressupostari, Sistemes d’informació, Transformació digital, etc..., Controller digital, comercial, logístic etc.)

 

NORMATIVA.

Normativa treball Fi de Màster

Annex I (Portada TFM)

Annex II (Sol·licitud Àmbit temàtic Máster)

Annex III (Vistiplau Tutor Màster)

Annexo IV (Model Informe Membres del Tribunal de Máster) 

 

 

 

 

PRÀCTIQUES EXTERNES (Click aqui per anar al apartat de pràctiques)