Màster en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió

Objectius i competències

Competències

El model de formació que promou l’espai europeu d'educació superior (EEES) incorpora el concepte de competència, que fa referència a la formació projectada cap a l’activitat laboral i professional. Al llarg d’aquests estudis caldrà assolir un seguit de competències de diversa tipologia.

Competències generals

 • Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • Capacitat d'organitzat i planificar.
 • Treball en equip i lideratge.
 • Capacitat de crítica i autocrítica.
 • Preocupació per la qualitat.
 • Habilitat per treballar i aprendre de forma autònoma.
 • Capacitat per aplicar el coneixement a la pràctica.
 • Capacitat per a la presa de decisions.
 • Correcció en l'expressió oral i escrita.
 • Domini d'una llengua estrangera.
 • Domini de les TIC.

Competències específiques

 • Que els estudiants adquireixin l'habilitat per elaborar, analitzar i interpretar la informació econòmica i financera de les empreses i institucions en l'ambient canviant de la disciplina.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar tècniques instrumentals d'anàlisi i solució de problemes econòmics i financers en la presa de decisions.
 • Que els estudiants aprenguin a intervindre en operacions pròpies de societats.
 • Que els estudiants adquireixin la capacitat de resoldre problemes de càlcul financer.
 • Que els estudiants sàpiguen identificar i resoldre problemes d'economia i finances de l'empresa, en particular la gestió i control de la liquiditat.
 • Que els estudiants adquireixin la capacitat de la utilització de fonts de coneixement (legislació, jurisprudència i doctrina).
 • Que els estudiants sàpiguen desenvolupar les funcions relacionades a les àrees funcionals de comptabilitat, finances i tributació.