Màster en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió

Fitxa de la titulació

Nom

Màster Universitari en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió

Crèdits ECTS

60 ECTS

Preu crèdit ECTS

27,67 € / crèdit

Any d'inici

2010/2011

Modalitat

Presencial

Idioma d'impartició

Català/Castella (90%). Anglès (10%)

Places

20

Coordinació

Alba Cardil Forradellas fdet.coordmucaud@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Pla d'acció tutorial
Pla d'acció tutorial
Pla d'acció tutorial
Díptic del Màster
Díptic del Màster
Díptic del Màster
Preinscripció i Matrícula
Preinscripció i Matrícula
Preinscripció i Matrícula
Manual del SGIQ del Centre
Manual del SGIQ del Centre
Manual del SGIQ del Centre
Sistema de garantia interna de qualitat
Sistema de garantia interna de qualitat
Sistema de garantia interna de qualitat

Informació general 

El camp de la direcció comptable, l'auditoria i el control de gestió ha experimentat en els darrers anys un creixement important, tant per la implantació a Europa de les Normes Internacionals de Comptabilitat com per la gran quantitat de canvis que es produeixen en el món empresarial. En aquest context, el paper de l'auditor i del controller tindràn encara més rellevància i són de les professions més demandades pel mercat.

El Màster Universitari en Comptabilitat, Auditoría i Control de Gestió està dirigit a persones llicenciades i/o graduades que vulguin desenvolupar les seues competències i coneixements en comptabilitat, auditoria, i control de gestió com a elements fonamentals d’informació sobre empreses i entitats en general.

Hi ha tres alternatives per cursar el màster:

  1. MODALITAT/ESPECIALITAT AUDITORÍA
    En aquest mòdul es treballa la normativa i els mètodes de treball de l'auditoria dels comptes anuals, així com l'anàlisis de riscos, i el control intern de les empreses. El Màster està homologat per: Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas del Ministerio de Economía y Hacienda (ICAC) i dispensa del bloc de comptabilitat i auditoria a la prova de capacitació teòrica en el procés d'accés al Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC).
  2. MODALITAT/ESPECIALITAT CONTROLLER
    En aquest mòdul s'estudien els principals mètodes per elaborar indicadors rellevants per la direcció de l'empresa en el seu procés de presa de decisions.
  3. MODALITAT/ESPECIALITAT AUDITORIA I CONTROLLER
    En aquesta modalitat l'estudiant pot cursar les dos modalitats: Auditoria i Control de gestió. Aquesta modalitat es pot fer durant un o dos cursos acadèmics.

Sortides professionals

Els principals perfils professionals als quals s'adreça aquest Màster són: Auditoria de comptes. Comptabilitat. Gestoria. Assessoria comptable, fiscal i financera. Direcció economico-financera d'empreses. Controller.