Màster en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió

Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Màster Universitari en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió 

Titulació: Màster Universitari en Comptabilidat, Auditoria i Control de Gestió
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
Durada: 1 any
Crèdits ECTS: 60 ECTS
Títol a què dóna dret: Màster Universitari en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió 

Denominació del Mòdul ECTS
Mòdul I. Formació Comú 26
Mòdul II. Especialitat (Auditoria i/o Control de Gestió) 22
Pràctiques externes 6
Treball Final de Màster (TFM) 6
SUMA TOTAL CRÈDITS 60

És possible cursar la doble especialitat

Curs 2023-2024

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14264 VALORACIÓ D'EMPRESES I PLANIFICACIÓ FINANCERA B 6
14250 COMPTABILITAT FINANCERA AVANÇADA B 14
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14266 COMPTABILITAT DE GESTIÓ O 8
14270 GESTIÓ DE RISCOS I CONTROL INTERN O 8
14265 COMPTABILITAT I FISCALITAT B 6
14253 SISTEMES DE PLANIFICACIÓ I CONTROL O 6
14268 NORMES INTERNACIONALS D'INFORMACIÓ FINANCERA O 8
14267 GESTIÓ FINANCERA O 8
14271 PRÀCTIQUES EXTERNES B 6
14269 REVISIÓ D'ÀREES I EMISSIÓ D'INFORMES O 6
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14272 TREBALL DE FI DE MÀSTER B 6