Màster en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió

Programes de mobilitat de la titulació

No hi ha un programa de mobilitat específica de la titulació. Podeu trobar informació sobre els programes de mobilitat de la Universitat de Lleida.