Màster en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió

Guies docents de cursos anteriors

Curs 2023-2024

PRIMER CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14250 COMPTABILITAT FINANCERA AVANÇADA B 14
14264 VALORACIÓ D'EMPRESES I PLANIFICACIÓ FINANCERA B 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14253 SISTEMES DE PLANIFICACIÓ I CONTROL O 6
14265 COMPTABILITAT I FISCALITAT B 6
14266 COMPTABILITAT DE GESTIÓ O 8
14267 GESTIÓ FINANCERA O 8
14268 NORMES INTERNACIONALS D'INFORMACIÓ FINANCERA O 8
14269 REVISIÓ D'ÀREES I EMISSIÓ D'INFORMES O 6
14270 GESTIÓ DE RISCOS I CONTROL INTERN O 8
14271 PRÀCTIQUES EXTERNES B 6
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14272 TREBALL DE FI DE MÀSTER B 6